Notowania polskiego indeksu SWIG80 swobodnie spadają od kwietnia 2017 roku. Co prawda w międzyczasie pojawił się mocniejszy impuls wzrostowy, ale w tym przypadku była to jedynie korekta przed silniejszą wyprzedażą.

Po tych kilkunastu miesiącach „bólu oraz rozpaczy” być może przyszedł czas na odbicie, ale przed finalnym stwierdzeniem, czy warto zainwestować w spółki wchodzące w skład indeksu SWIG80 musimy przeanalizować kilka czynników.

SWIG80 – Analiza Techniczna Indeksu

Notowania indeksu małych spółek spadły poniżej długoterminowej linii trendu, której początek był w 2009 roku. Jedyną optymistyczną informacją jest to, że linie trendu są ruchome 😉

swig80 dane historyczne
źródło: Bloomberg

Dodatkowo oscylator stochastyczny wygenerował sygnał wzrostowy indeksu SWIG80, jednakże jest to zbyt mało aby uznać, że obecna korekta dobiegła końca.

Statystyka indeksu SWIG80

Od 2009 roku indeks SWIG80 poruszał się w trendzie wzrostowym z korektami. Poniższy wykres przedstawia kolejno wzrost oraz korektę notowań.

swig 80 wykres
źródło: Bloomberg

Impulsy wzrostowe były o wiele mocniejsze niż spadkowe. Poniżej notowań zaznaczono czas trwania impulsów wzrostowych oraz korekt spadkowych w tygodniach. Od 2009 roku na rynku można było zaobserwować trzy impulsy wzrostowe oraz trzy korekty.

Impuls wzrostowy (tygodnie) Impuls spadkowy (tygodnie) Czas korekty/impuls wzrostowy
1. 114 33 29%
2. 101 33 33%
3. 139 66 (trwa) 47%
Średnia 118 44 36%

Z punktu widzenia czasu, obecna korekta jest o wiele dłuższa od poprzednich. W pierwszym oraz drugim cyklu korekcyjnym średnia korekta trwała odpowiednio 29 oraz 33 procent poprzednich wzrostów. Natomiast obecna korekta trwa już 47%, co jest bardzo negatywnym oraz niepożądanym zjawiskiem. Dlatego warto przyjrzeć się temu z innej perspektywy. Poniżej został przedstawiony SWIG wykres z procentową aprecjacją oraz deprecjacją indeksu SWIG80.

swig wykres
źródło: Bloomberg

Samo spojrzenie na powyższy wykres nie niesie za sobą zbyt wielu informacji, dlatego lepiej porównać impulsy wzrostowe z korektami.

  Impuls wzrostowy (%) Impuls spadkowy (%) Czas korekty/impuls wzrostowy
1. 111% 35% 32%
2. 79% 24% 30%
3. 46% 23% (trwa) 50%
Średnia 79% 27% 37%

Obecna korekta zniosła już ponad 50 procent poprzednich wzrostów. W dwóch poprzednich przypadkach było to odpowiednio 32% oraz 30%. Po takiej analizie możemy śmiało powiedzieć, że obecna korekta zaszła za daleko. Jednakże z drugiej strony każdy kolejny impuls wzrostowy był słabszy, co przy wyznaczaniu ewentualnego celu będzie przydatne. Zanim jednak do tego przejdziemy warto spojrzeć na kilka podstawowych wskaźników jak P/BV (C/WK) czy też P/E (C/Z).

SWIG 80 – Analiza Wskaźnikowa

Analiza poszczególnych wskaźników giełdowych pozwoli nam lepiej zrozumieć obecną korektę na rynku oraz przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy obecna korekta nie jest tak naprawdę rynkiem niedźwiedzia.

Powodów do przeceny indeksu SWIG 80 może być kilka. Między innymi jeden z najważniejszych: spadek zysków małych spółek. Gdyby tak było, to musielibyśmy dokładniej przeanalizować wskaźniki wyprzedzające koniunkturę gospodarczą.

Price/Book Value – Cena/Wartość Księgowa SWIG80

Na samym początku przyjrzymy się bliżej wskaźnikowi P/BV, czyli cena do wartości księgowej. W tym przypadku analizować będziemy cenę indeksu podzieloną przez wartość księgową spółek wchodzących w skład indeksu (oczywiście według wagi danej spółki w indeksie). Poniżej został przedstawiony finalny wynik wskaźnika od 2008 roku.

swig80 wykres
źródło: opracowanie własne na podstawie Bloomberga

Wartość wskaźnika zależy od dwóch zmiennych. Pierwsza z nich jest bardziej dynamiczna, chodzi o cenę danego indeksu. Druga wolniejsza, chodzi o wartość księgową akcji. Wskaźnik ten informuje, ile razy wartość spółki na rynku jest większa (mniejsza) od jej wartości księgowej.

Teoretycznie wskaźnik poniżej 1 informuje nas, że 1 zł majątku możemy zakupić poniżej jej wartości. Według danych z Bloomberga aktualny P/BV dla opisywanego indeksu znalazł się na poziomie 0,97311. Zatem 1 zł majątku spółek wchodzącego w skład SWIG80 możemy zakupić za 97 groszy. Poniżej kilka statystyk na temat tego wskaźnika:

  • Średnia od 31.08.2008 do 10.08.2018 rok = 1,160
  • Średnie odchylenie = 0,135
  • Odchylenie standardowe = 0,163

Średnia dla wskaźnika wynosi 1,16. Aktualne odchylenie wartości jest większe od średniej z ostatnich odchyleń. Z kolei odchylenie standardowe wynosi 0,163. Zatem możemy stwierdzić, że obecne odchylenie jest większe od średniej odchyleń i równe jednemu odchyleniu standardowemu.

!Wnioski? Duże odchylenie wskaźnika wspiera wzrosty na SWIG80 GPW.

Na koniec warto zaznaczyć, że wartość księgowa posiada wiele wad, ponieważ nie musi oznaczać realnej wartości przedsiębiorstwa. Wartość księgowa pisana w bilansach nie oznacza, że za taką kwotę będziemy mogli spieniężyć dane przedsiębiorstwo. Może także być sztucznie napompowana przez sprytne zabiegi zawyżające niektóre wartości jak zapasy czy też wartość godziwą przejmowanej spółki.

Price/Earnings – Cena/Zysk SWIG 80

Wskaźnik cena do zysku odzwierciedla relację pomiędzy zyskami firmy przypadającymi na jedną akcje a ceną jednej akcji. Poniżej został przedstawiony wskaźnik P/E dla indeksu SWIG 80 od 2010 roku.

wykres swig80
źródło: opracowanie własne na podstawie Bloomberga
  • Średnia = 14,35
  • Średnie odchylenie = 1,86
  • Odchylenie standardowe = 2,39
  • Aktualnie = 12,57

Aktualna wartość wskaźnika znalazła się na poziomie 12,57, co jest trochę poniżej średniej. Natomiast samo odchylenie na tle średniego odchylenia oraz odchylenia standardowego nie jest już tak duże. Pomimo tego na tle historycznym aktualna wartość wskaźnika dalej wydaje się być atrakcyjna i z potencjałem wzrostowym.

Wzrost wskaźnika może zostać spowodowany wzrostem ceny akcji albo spadkiem zysków. Dla inwestorów bardziej pozytywnym efektem będzie wzrost zysków, co doprowadzi również do wzrostu ceny akcji.

Według danych z Bloomberga, przez najbliższe dwa lata zysk przypadający na jedną akcję spółek wchodzących w skład indeksu będzie rósł, co powinno doprowadzić do wzrostu cen akcji.

Przy tym warto zaznaczyć, że długoterminowe wzrosty cen akcji oraz przychodów spółek determinowane są przez długoterminowy wzrost gospodarczy, dlatego warto się temu przyjrzeć.

Optymizm/Pesymizm – Barometr Nastrojów na Giełdzie

Powyższy barometr giełdowy został stworzony przez portal Qnews.pl. Bazuje na indeksie nastojów indywidualnych. Powstał po to, aby pokazać najlepsze momenty wyprzedania lub też wykupienia głównego indeksu WIG. Pomimo tego faktu może zostać zastosowany w analizie indeksu małych spółek. Rosnący popyt na duże spółki z dużym prawdopodobieństwem wpłynąłby na małe.

Barometr Nastrojów Giełdowych
źródło: Qnews

Wskaźnik pokazuje poziomy optymizmu oraz strachu na giełdzie. Indeks opracowany przez Qnews po raz pierwszy od pięciu miesięcy wydostał się ze strefy strachu, co również może być odczytane jako sygnał kupna. Oprócz tego pokazuje, jak trend spadkowy przełożył się na duży pesymizm na rynku. Zbyt duży pesymizm przeważnie wyznaczał nam dołek notowań.

!Reasumując, według powyższej zmiennej z dużym prawdopodobieństwem dojdzie do odbicia na indeksie małych spółek.

Koniunktura w Gospodarce

W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy wzrost prognozy PKB na 2018 rok. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł swoją prognozę z 3,3% do 4,1%. Oprócz tego agencja Moody’s zmieniła perspektywę ratingu ze stabilnej do pozytywnej, co daje światełko w tunelu do jego podwyższenia. Jest to pozytywna wiadomość, aczkolwiek patrząc na rachunek bieżący, to niestety import rośnie o wiele szybciej niż eksport.

bilans NBP - rachunek bieżący
źródło: NBP

W czerwcu 2018 roku saldo rachunku bieżącego było ujemne. Oznacza to, że zaczęliśmy importować więcej niż eksportować. Według Narodowego Banku Polskiego jest to efekt wzrostu importu ropy naftowej oraz produktów rafinacji ropy naftowej. Jednakże według mnie jest to długoterminowy efekt programów socjalnych. Dobrą wiadomością jest wzrost eksportu o 8 mld PLN w stosunku do analogicznego miesiąca 2017 roku.

Poprawie uległa 12-miesięczna średnia rachunku bieżącego. Nierównowaga zmalała o ponad 5 miliardów. Pomimo tego obecny trend nierównowagi rachunku bieżącego powinien zostać zatrzymany, co w długim terminie nie będzie wspierało polskiej gospodarki. W ostateczności nierównowagę będzie trzeba równoważyć coraz większym długiem.

!Podsumowując krótkoterminową sytuację gospodarczą Polski: jest dobrze. Natomiast długoterminowo z dużym prawdopodobieństwem będzie gorzej.

Przy analizie polskiej gospodarki można także śledzić wskaźnik Conposite Leading Indicators (CLI). Publikowany jest przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Należy do grupy wskaźników wyprzedzających, przez niektórych uważany jest jako dobry prognostyk przyszłych kursów akcji oraz ogólnej koniunktury gospodarczej. Sam wskaźnik CLI bierze wiele zmiennych pod uwagę np. realny efektywny kurs walutowy lub wolne miejsca pracy.

Poniżej przedstawiono wskaźnik CLI na tle indeksu SWIG80. Jak wcześniej wspomniano, wskaźnik CLI jest wskaźnikiem wyprzedzającym, dlatego został przesunięty w prawo o 15 miesięcy. Wynik jest bardzo zadowalający oraz obiecujący.

wykres SWIG80 i CLI
źródło: Bloomberg

SWIG80 – Podsumowanie

Według analizy ostatnich impulsów wzrostowych oraz korekt obecna kontra niedźwiedzi została zbytnio przedłużona. Statystycznie korekta trwa o kilkanaście tygodni za długo, co wspiera scenariusz wzrostowy. Negatywnym wydźwiękiem są coraz mniejsze stopy zwrotu oraz wydłużony ostatni (trzeci) impuls wzrostowy.

Według analizy wskaźników indeks SWIG 80 powinien wkrótce zacząć odbijać, zarówno P/E jak i P/BV znalazły się jedno odchylenie standardowe od średniej. Kolejnym wskaźnikiem pokazującym możliwe odbicie jest wskaźnik optymizmu oraz pesymizmu.

Z kolei patrząc na polską gospodarkę, wskaźnik CLI zaczął odbijać, co zapowiada nadchodzące wzrosty na giełdzie oraz poprawę koniunktury w gospodarce. Z drugiej strony pogarszający się rachunek bieżący zwiastuje nadchodzące problemy (w długim terminie). Prognozy wzrostu PKB wspierają większe zyski spółek oraz prawdopodobnie przyciągną zagraniczny kapitał zachęcony tanią walutą oraz giełdą.

Dużym zagrożeniem dla scenariusza wzrostowego jest geopolityka oraz sytuacja w Turcji, która może sprowadzić kolejny impuls spadkowy na polski rynek kapitałowy.

Sam indeks SWIG80 jest bardzo atrakcyjny, aczkolwiek problem jest następujący: nie można zainwestować w niego bezpośrednio. Należy wybrać ciekawe spółki, które wchodzą w skład indeksu.

Zatem, po co taka analiza? Ponieważ spółki wchodzące w skład indeksu SWIG 80 często zachowują takie same trendy. Jeżeli indeks spada, to spółki wchodzące w jego skład mają ograniczone pole do popisu, nawet te o dobrych fundamentach.

Dlatego w nadchodzących wpisach przyjrzymy się bliżej ciekawym przedsiębiorstwom z indeksu SWIG80, które będą mogły pobić rynek.

Poprzedni artykułKrzywa dochodowości – czy doprowadzi do recesji
Następny artykułTurcja – Gospodarka i Inwestowanie w Turcji

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here